вул. І.Миколайчука 15-a
(096) 896-05-38
(093) 896-05-38
dcrozvitok@ukr.net

"РОЗВИТОК"
Студія естетичного та гармонійного виховання!

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОЗВИТОК»

2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Головною ціллю Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги; - здійснення благодійної діяльності, залучення і надання благодійної допомоги в інтересах суспільства, держави та окремих осіб.

2.2. Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука й наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

2.3. Благодійна діяльність Фонду може мати такі напрямки та програми:

 • здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, надання благодійної допомоги;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на покращення благоустрою населених пунктів, зокрема будівництво та ремонт доріг;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • популяризація серед молоді та дітей здорового способу життя;
 • підтримка розвитку інтелектуальної творчості серед молоді та дітей;
 • забезпечення умов для розвитку талановитої молоді та дітей;
 • захист інтересів молоді та дітей, відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;
 • створення умов для самореалізації молодих людей та залучення молоді і людей до вирішення соціальних проблем;
 • створення об'єднань, клубів за інтересами, визначення пріоритетів інтересів молоді та дітей і реалізація їх на практиці, об'єднання членів Організації на основі спільних програм і проектів;
 • сприяння у реалізації державної молодіжної політики в Україні, розробці цільових молодіжних програм;
 • сприяння у прийнятті законодавчих актів України щодо соціального захисту всіх категорій дітей;
 • допомога багатодітним сім’ям, сиротам, дітям-інвалідам та всім дітям, які потребують додаткової опіки та піклування;
 • сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
 • популяризація серед молоді здорового способу життя;
 • сприяння розвитку творчого, духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу людини;
 • проведення просвітницької та навчальної діяльності, підтримка творчих пошуків і експериментів в мистецтві;
 • сприяння розвитку фізичної культури, розвитку спортивного, пішохідного, водного та інших видів туризму;
 • сприяння розвитку виховних психологічних курсів;
 • сприяння розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди спорту, підвищення його ролі у формуванні здорового способу життя та відпочинку громадян, формування спортивної культури;
 • сприяння самовираженню дітей та молоді через творчість, мистецтво, туризм та спортивну діяльність;
 • сприяння розвитку театрально-сценічної діяльності в Україні;
 • участь в заходах та акціях по покращенню спортивної, культурної, освітньої, екологічної, оздоровчої сфери суспільства;
 • сприяння пропагуванню та популяризації хореографії серед дітей, молоді та інших верств населення України;
 • сприяння інтелектуальному розвиткові, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді;
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
 • сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно- культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
 • сприяння навчанню та розвитку, а також подання допомоги талановитій творчій молоді;
 • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
 • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 • сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
 • сприяння у наданні допомоги дітям сиротам в Україні шляхом вирішення пріоритетних цілей, а саме: покращення їх здоров’я, покращення місця їх проживання та умов життя, підготовка їх майбутнього шляхом покращення їх професійного та шкільного навчання;
 • залучення коштів благодійних організацій (у тому числі міжнародних), інших юридичних осіб, спонсорів та меценатів до реалізації благодійних проектів та програм;
 • інформування благодійних та інших неприбуткових організацій, а також юридичних та фізичних осіб про діяльність благодійних організацій;
 • участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 • участь у здійсненні iнформацiйно-аналiтичної роботи щодо забезпечення доступної та якісної медико-психологічної допомоги для кожного громадянина України;
 • допомога хворим у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика);
 • сприяння науково-медичній та практичній допомозі органам охорони здоров’я у справі поліпшення обслуговування населення і впровадженню у практику передового досвіду та найновіших досягнень науки;
 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
 • подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам страйків, репресій, біженцям;
 • подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
 • всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;
 • всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя;
 • всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні;
 • сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення України;
 • пошук, залучення та інвестиції коштів у розвиток громадських лідерів та соціальних підприємців, які розпочинають інноваційні суттєві проекти та організації;
 • участь у проектуванні, організації та фінансуванні екологічних програм та охорони довкілля;
 • сприяння поліпшенню обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану, матеріальної і соціальної допомоги військовослужбовцям і збройним силам, умов праці, функціонування і матеріального оснащення прикордонної служби країни;
 • укріплення кордону країни;
 • сприяння у забезпечені військовослужбовців всіма необхідними лікарським засобами, медичними препаратами, джутами, бинтами, протезами, інвалідними візками, предметами особистої гігієни, тощо;
 • сприяння у забезпечення прав військовослужбовців, членів їх сімей на соціальний захист та повноцінне лікування;
 • сприяння у надані всесторонньої допомоги в нарахуванні належних пенсійних та інших виплат військовослужбовцям, що стали інвалідами, членам сімей загиблих військовослужбовців під час антитерористичної операції (бойових дій);
 • сприяння у надані допомоги дітям-сиротам, вдовам військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (бойових дій);
 • сприяння у надані правової і соціальної допомоги сім'ям загиблим учасникам бойових дій;
 • сприяння у лікуванню, реабілітації поранених учасників бойових дій, в тому числі у закордонних медичних закладах;
 • сприяння у поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення учасників бойових дій;
 • сприяння у наданні психологічної допомоги та реабілітації військовослужбовців;
 • сприяння у визволенні полонених військовослужбовців;
 • сприяння у розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав під час бойових дій;
 • сприяння патріотичному вихованню молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;
 • сприяння у надані юридичної та іншої необхідної допомоги в оформленні військовослужбовцям статусу учасника антитерористичної операції (бойових дій);
 • сприяння у створені умов по соціальній та професійній адаптації звільнених у запас або у відставку військовослужбовців, працівників військових формувань України, забезпечення подальшої реалізації їхнього інтелектуального та організаційного потенціалу на користь України;
 • сприяння у формуванні державної політики у сфері розв’язання соціальних проблем учасників бойових дій, ветеранів військової служби, працівників військових формувань України та членів їх сімей;
 • сприяння у залучені інвалідів війни, ветеранів війни, учасників бойових дій до посильної трудової діяльності на виробництві, роботі у громадській діяльності;
 • сприяння у прийнятті законодавчих актів України щодо соціального захисту учасників бойових дій та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;
 • сприяння у розвитку, удосконаленню, популяризації та пропаганди ветеранського руху, підвищення його ролі у формуванні гідної громадянської позиції, здорового способу життя та відпочинку громадян, формування спортивної культури;
 • сприяння зміцненню громадянського миру та національній консолідації в державі;
 • інші напрямки і програми не заборонені законодавством України.